Đây là lĩnh vực tiềm năng mà tương lai Công ty muốn đẩy mạnh đầu tư.